Sörfjärdens startsida

Information från Vägföreningen

Snöröjning vinter 2018/2019
Kontrakterad entreprenör denna vinter är M Eklund Entreprenad AB från Gnarp. Varpsand och Olers täkten har samma entreprenör. Plogning och sandning kommer främst att ske nattetid/tidig morgon. Vid frågor eller synpunkter på snöröjningen av våra vägar så kontaktas Lars-Håkan Spjuth, 070-6617400, vår gemensamma kontakt (gäller även Olers täkten och Varpsand). Kontakta inte entreprenören direkt. Vid övriga frågor/synpunkter kan du också kontakta Renee Holmberg, ordförande.

Protokoll från tidigare möten

Styrelse för Sörfjärdens Vägförening 2018-2019

Ordförande Renee Holmberg
pende@live.se
070-215 71 12
Vice ordf/Kassör Petter Ulander
petter.ulander@adviceu.se
070-212 58 00
Sekreterare Håkan Edholm
hakan.edholm@brisa.se
070-191 49 39
Ledamot/Vägfogde Rune Andersson
helena_a@live.se
0652-221 07
Ledamot Helena Andersson
helena_a@live.se
0652-221 07
Suppleant Lennart Nilsson
lennart.nilsson@bahnhof.se
070-237 82 50
Suppleant Bertil Olson
olson.bertil@gmail.com
076-131 22 22
Revisorer  
Lars Redin
Göran Gillberg
 
Valberedning  
Inger Hasselberg
Jan Smedberg
 
 


Vad gör en vägförening?

Sörfjärdens Vägförening är en samfällighet bestående av medlemmar, som är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom. För föreningen skall finnas en styrelse.
Verksamhetsåret är 1 maj tom 30 april. En gång om året hålls en föreningsstämma (senast augusti månads utgång), då samtliga medlemmar är välkomna. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Sådan motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.

Vi förvaltar gemensamt enskild väg enligt förättning genomförd år 2003 av lantmäteriet i Gävleborgs län. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts vid vägförättningen.
Vägar som ingår enligt karta:
Strandvägen med stickväg, Skärkarlsvägen, Klasviksvägen, Gistvallsvägen, Notvarpsvägen, Vassbäcksvägen samt vissa stickvägar.
Dessutom ingår fyra parkeringsplatser i förvaltningen.
Till vägarna hör vägbana och de områden som behövs för vägarnas bibehållande och skötsel såsom vägdike, vägslänt, trummor, mötes- och vändplatser.

Det är lantmäteriet, som har åsatt ett andelstal per fastighet. Styrelsen för samfällighetsföreningen får besluta om ändring av andelstal i vissa fall.

Sörfjärdens Vägförening (Gnarps Masugn GA:1)
Org.nr 717910-2244

Arkiv

Protokoll från årsmöte 21/7 2018

Protokoll från styrelsemöte 21/7 2018

Protokoll från årsmötet 2017

Protokoll från årsmötet 2016

Protokoll från vägföreningens årsmöte 16 augusti 2014

Protokoll från vägföreningens årsmöte 28 juli 2012

Protokoll från vägföreningens årsmöte 6 augusti 2011

Protokoll från årsstämma 2008-07-27

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2008-07-27
Årsmöteshandlingar (Förvaltningsberättelse, bokslut)

Protokoll från styrelsemöte 2008-01-24

Styrelse 2007-2008

Protokoll från årsmötet 2007-08-25

Protokoll från årsmötet 2006-08-19

Webbredaktör Inger Hasselberg