Sörfjärdens startsida

Information från Sörfjärdens vägförening

Inför kommande vinter vill vi informera om att "snöpinnar" finns att hämta bakom förrådet vid tennisplanen och att en hög med sand ligger vid Kulturkapellet för avhämtning.

Årsmöte hölls 2023 23/7 kl 11 i Kulturkapellet.
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning
Momsärende

Viktig information

Vi önskar att alla medlemmar skickar sina mejladresser till föreningen: sorfjardensvagforening@gmail.com. På så sätt kan vi enklare nå ut till alla med information, inbetalningsavier m.m.

Styrelse för Sörfjärdens Vägförening 2022-2023
Renee Holmberg, ordförande
renee@hudik.se
076-279 56 66
Per Callermo, ekonomiansvarig
pelle@callermo.se
070-461 11 62
Kristina Danielsson-Bladin, sekreterare
kristinabladin@gmail.com

070-327 71 76
Mats Hägglund, styrelseledamot
mats.hagglund@bau.se
070-797 84 54
Anders Bygdén
anders.bygden@gmail.com
072-220 83 86
Tina Melander, suppleant
0513kene@gmail.com
070-297 81 41
Olle Arbman, suppleant
olle.emanuel.arbman@gmail.com
076-776 60 11
Revisorer
Petter Ulander
Per Swedenström
070-212 58 00
070-654 88 60
Valberedning  
Peter Lundvall
Christoffer Idén-Nordin
070-603 55 85
073-077 18 49
Mailadress:
sorfjardensvagforening@gmail.com
 

 

Vägföreningen har två arbetsdagar/år då vi medlemmar tillsammans jobbar några timmar med de vår- och höstuppgifter som krävs för att hålla vägbanan och vägområdet i gott skick. Vägområdet är minst 2 meter från vägbanans kant, eller till tomtgräns, och i höjd minst 4,6 m. Vägområdet ska hållas fritt från buskar och sly. Fastighetsägaren ansvarar för sin växlighet och tillsammans sköter vi om övriga vägområdet. Vi har ett väl fungerade och fint vägområde som vi kan vara nöjda med.

Protokoll från tidigare möten

Vad gör en vägförening?

Sörfjärdens Vägförening är en samfällighet bestående av medlemmar, som är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom. För föreningen skall finnas en styrelse.

Verksamhetsåret är 1 maj tom 30 april. En gång om året hålls en föreningsstämma (senast augusti månads utgång), då samtliga medlemmar är välkomna. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Sådan motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.
Årsavgiften fastställs på årsmötet. Varje fastighet har tilldelats ett andelstal. (De flesta i Sörfjärden har 1000 tonkilometer.)
Årsavgiften har de senaste åren varit 1 krona per tonkilometer, så för de flesta innebär det en avgift på 1000 kr per år, 25% moms tillkommer.

Avgiften betalas till Sörfjärdens vägförening, Bankgiro 951-1262, faktura skickas via mejl, kom ihåg att meddela styrelsen fakturamottagarens mejladress.

Det är lantmäteriet, som har åsatt ett andelstal per fastighet. Styrelsen för samfällighetsföreningen får besluta om ändring av andelstal i vissa fall. Vi förvaltar gemensamt enskild väg enligt förättning genomförd år 2003 av lantmäteriet i Gävleborgs län. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts vid vägförättningen.

Vägar som ingår enligt enligt anläggningsförrättning 2002-08-30:

Strandvägen med stickväg, Lindbergs väg, Brovägen, Skärkarlsvägen, Klasviksvägen, Gistvallsvägen, Notvarpsvägen, Vassbäcksvägen, Östbergsvägen samt vissa stickvägar.
Dessutom ingår fyra parkeringsplatser i förvaltningen vilka är avsedda för besökare, det är inte tillåtit att campa där. Fastighetsägare förväntas parkera sina fordon på den egna tomten. Under de varmaste dagarna i juli räcker inte parkeringsplatserna till och vi får ha förståelse för att fordon då parkerar längs vägarna, så länge det inte blir trafikfarligt.
Till vägarna hör vägbana och de områden som behövs för vägarnas bibehållande och skötsel såsom vägdike, vägslänt, trummor, mötes- och vändplatser.
Sörfjärdens Vägförening (Gnarps Masugn GA:1)
Org.nr 717910-2244

Arkiv:
Protokoll från årsmöte 2022
Dagordning årsmöte 2022
Verksamhetsberättelse 2021-2022
Förslag till revidering av stadgarna

Stadgar för Sörfjärdens Vägförening
Protokoll från årsmöte 2022
Protokoll från årsmöte 2021
Protokoll från årsmöte 2020
Protokoll från årsmöte 2019
Protokoll från årsmöte 2018
Protokoll från årsmöte 2017
Protokoll från årsmöte 2016
Protokoll från årsmöte 2014
Protokoll från årsmöte 2012
Protokoll från årsmöte 2011
Protokoll från årsmöte 2008
Protokoll från årsmöte 2007
Protokoll från årsmöte 2006
 
Webbredaktör Inger Hasselberg